EU_logos

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim.

Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej.

Misją Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej.

Zadania Agencji koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach, tego obszaru realizowane są działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu. Jednocześnie Agencja angażuje się we wsparcie działań w obszarze transplantologii szpiku kostnego w zakresie tworzenia sieci współpracy, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.

Agencja realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanej z wdrażaniem najlepszych praktyk i nawiązywania kontaktów gospodarczych.

Zakres usług oferowanych przez Agencję obejmuje:

  • promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,
  • kompleksową pomoc dla małych i średnich firm w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowego Systemu Innowacji, w tym profesjonalne doradztwo techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketingowe
  • usługi w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw
  • wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa nowych technologii
  • działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
  • działalność konsultingową,
  • działalność szkoleniową i edukacyjną
  • realizację projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Horyzont 20-20 oraz COSME,
  • pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami.

Mikroregion gmin dorzecza Stonávky

Po rewolucji aksamitnej w roku 1990 doszło do wyodrębnienia wszystkich gmin należących pod gminę Hnojník. Były to gminy Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Komorní Lhotka, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice i Vělopolí. Pomimo że każda gmina zaczęła samodzielnie zarządzać i decydować o swej przyszłości, wielu odczuwało potrzebę się spotykać i rozwiązywać niektóre problemy wspólnie. Wynikiem było założenie w roku 1998 stowarzyszenia gmin dorzecza rzeki Stonávky, którego celem było wzmocnienie współpracy nie tylko pomiędzy poszczególnymi gminami, ale także z partnerami zagranicznymi. Gminami założycielskimi były: Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Střítež, Smilovice, Řeka, Třanovice i Vělopolí, następnie dołączyła gmina Komorní Lhotka i v roku 2001 gmina Ropice.

Podstawowym celem stowarzyszenia gmin dorzecza rzeki Stonávky jest rozwój gmin i ich dostosowanie do standardów europejskich i tendencji rozwojowych 21. wieku we wszystkich obszarach życia ludzkiego, a w szczególności zmniejszania bezrobocia, poprawa środowiska, rozwój gospodarki, infrastruktury, ruchu turystycznego i innych obszarów. Stowarzyszenie gmin rozwija działalności dotyczące przygotowań i tworzenia programów rozwojowych. Są wykorzystywane możliwości wsparcia finansowego z Programu rozwoju obszarów wiejskich zarządzanego Ministerstwem rozwoju regionalnego. Wielkim pomocnikiem w przygotowaniach była spółka Třanovice služby o.p.s., której rolę następnie przejęła w roku 2000 powstała spółka pożytku publicznego STONAX, o.p.s. Rozwój w mikroregionie doprowadził do nawiązania kontaktów z zagranicznymi partnerami. W roku 2003 była zawarta umowa o współpracy z gminą Jaworze w Polsce, w następującym okresie ze stowarzyszeniem gmin Mikroregion Terchovská dolina na Słowacji, z gminami Jászentándras i Jászboldogháza na Węgrzech, a jak na razie ostatnia współpracy była podpisana w roku 2016 z powiatem Kovačica w Serbii. Obecnie jest przewodniczącym stowarzyszenia Milostav Hampel, burmistrz gminy Komorní Lhotka.

Mikroregion gmin dorzecza Stonávky leży na terenie Beskidu Cieszyńskiego i Śląska Cieszyńskiego, a jego nazwa pochodzi od rzeczki Stonávky, która ma źródło w obszarze katastralnym gminy Komorní Lhotka. Krajobraz gmin jest zróżnicowany, niektóre gminy znajdują się na terenach podgórskich inne zaś w regionie pagórkowatym, obszarem płyną potoczki i rzeczki, znajdziemy tutaj świerkowe i bukowe lasy i także skały. Mikroregionem przechodzi również historyczne skrzyżowanie dróg, które łączą północ z południem (Polska – Morawy – Austria) i zachód ze wschodem ( Czechy – Słowacja). Więc strategicznie leży w bardzo interesującym miejscu.

Turysta w naszych gminach może zobaczyć historyczny zamek, odwiedzić muzeum Třanovskiego lub zrelaksować się w łaźniach ziołowych lub prawdziwej saunie fińskiej. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą odwiedzić Beskidy, a to piechotą, na rowerze lub konno, mogą wypróbować sztukę wspinania się lub popływać w Stonávce i zimą pojeździć na nartach w Cieszyńskich Beskidach.

W naszym regionie znajdują się zabytki kultury, rezerwat przyrody, chroniony obszar krajobrazowy i wiele innych ciekawości, które kształtują charakter naszego regionu.